OŚWIADCZENIE RUCHU RODAKÓW – MIESZKAŃCÓW ŚWIATA  

 


11 listopada 2004 r.

„...Polska Rzeczpospolita jest niepodległa. Nastał czas nowych wyzwań na miarę czasu budowy Polski zasobnej, Polski będącej równą w rodzinie narodów świata. Pokolenie żołnierzy, to bojownicy o niepodległość i budowniczy zrębów życia organizacyjnego Polonii. Oby pokolenia emigrantów lat późniejszych zasłużyły u potomnych na miano godnych kontynuatorów i stały się budowniczymi polskiej pozycji we współczesnym świecie i jej potężnego lobby w krajach osiedlenia. Cała nasza – polska moc intelektualna i organizacyjna temu celowi winna być podporządkowaną i żadne granice nie mogą stanowić przeszkody we wspólnej pracy nad tym dziełem...” napisaliśmy w Apelu do Rodaków 31 marca 2002 roku.

Z inicjatywy uczestników Ruchu Rodaków w Polsce, naszym nadrzędnym celem jest włączenie się polskiej emigracji w życie społeczno-polityczne kraju. Inicjatywa ta wychodzi na przeciw oczekiwaniom zarówno Polaków mieszkających poza granicami Polski, jak i rodaków w kraju.

W dobie dominujących rozwiązań globalizacyjnych znaczenie emigracji nabiera szczególnej roli. Z jednej strony zanikać będzie jej pierwotne znaczenie, ponieważ swoboda przemieszczania się i wyjazdy z Polski na długoletnie kontrakty zawodowe powodować będą wymieszanie się Polonii z ludźmi przebywającymi poza Polską czasowo. Z drugiej zaś strony ta migracja powinna stać się dla Polski szansą na wzrost jej znaczenia w świecie oraz podniesienie standardów we wszystkich dziedzinach życia.

Aby tak było, trzeba zapewnić spełnienie jednego zasadniczego warunku: w kraju musi być polityczna wola do wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych oraz do stworzenia możliwości przeniesienia do Polski najlepszych doświadczeń Polonii i wzorców zdobytych w „starszych” od polskiej demokracjach, które z kolei stanowić mogą ważny czynnik moderujący i twórczy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla kraju.

Ruch Rodaków – mieszkańców świata jako naczelną zasadę swoich działań przyjął stwierdzenie, że nie ma różnych spraw Polonii i Polski. Są różne oczekiwania i potrzeby, ale wszystkie one są polskie!

Obserwując, z ogromnym niepokojem, zanik postaw obywatelskich w Polsce, spowodowany rozkładem zasad moralnych, zarówno na najwyższych szczeblach władzy państwowej, jak i wśród przedstawicieli samorządów lokalnych, postanawiamy:

1.       Wspierać organizację stowarzyszeń obywatelskich w Polsce mających na celu niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudności życia w nieprzyjaznym człowiekowi państwie.

2.       Prowadzić monitoring decyzji urzędów dotyczących obywateli i firm oraz gospodarowania majątkiem państwowym

3.       Ujawniać przypadki obsadzania stanowisk w/g klucza rodzinnego i partyjnego, zamiast kompetencyjnego.

4.       Popierać wprowadzenie JOW (jednomandatowe okręgi wyborcze).

5.       Doprowadzić do zmian w ustawie wyborczej mających na celu umożliwienie wyboru reprezentacji Polonii do parlamentu w Polsce.

6.       Doprowadzić do zmian w ustawodawstwie polskim regulujących stosunki Polski z jej diasporą na zasadach przyjętych w wielu krajach. W tym w ustawie o obywatelstwie.

7.       Przygotować rozwiązania zmierzające do powszechnych wyborów wśród Polonii mających na celu wyłonienie przywódców cieszących się zaufaniem całej polskiej społeczności żyjącej w danym kraju.

Jak długo głos największej diaspory w świecie rozbrzmiewał będzie tylko ze strony urzędników mianowanych do pełnienia roli „opiekunów Polonii”, zmieniających się zależnie od politycznej koniunktury, tak długo głos ten będzie daleki od skuteczności i prawdy.

Toteż wprowadzenie nieprzekupnych, niezależnych od polskich układów politycznych, biznesowych i towarzyskich przedstawicieli Polonii do polskiego parlamentu stanowi warunek odzyskiwania wzajemnego zaufania. Jest to pierwszy krok na drodze do wykorzystania potencjału jaki drzemie w Polonii i  rozpoczęcia programu globalnej aktywności Polaków.

Oświadczenie składamy w dniu symbolicznego narodzenia się powszechnej gotowości Polaków do pracy dla Ojczyzny.
Żądamy od Sejmu natychmiastowych inicjatyw ustawodawczych, mających na celu takie regulacje prawne, które umożliwią realizację naszych postulatów.

 
 

Mirosław Rymar  
Koordynator RR – mieszkańców świata

Mjr. Lot. Dyw.303 Julian Krok 
Reprezentant Kombatantów w RR
Artur Rogala
Koordynator  RR – Polska

Małgorzata Mamajko
Stowarzyszenie FENIKS

Nadesłał Artur Rogala, Koordynator Ruchu Rodaków      

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be