Nowe zasady działalności firm świadczących usługi budowlane w Belgii
 


Wyrokiem z 11 listopada 2006 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał zasady belgijskiego kodeksu podatkowego za sprzeczne z zasadą wolnego przepływu usług, tym samym skłaniając prawodawcę belgijskiego do ujednolicenia przepisów prawnych zgodnie z  zasadami europejskimi.

 

Uprzednio działający system wymuszał na zleceniodawcy lub wykonawcy prac budowlanych, współpracującym z niezarejestrowanym wykonawcą lub podwykonawcą robót budowlanych obowiązek potrącenia do 50 % wartości faktury i przekazania tej kwoty instytucji ubezpieczeniowej (ONSS) lub fiskusowi.

Obowiązek ten związany był z rejestracją firmy budowlanej na terenie Belgii.

 

Nowe zasady rejestracyjne oraz reguły odpowiedzialności cywilnej sformułowane zostały w ustawie programowej z 27 grudnia 2006 roku, oraz w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy z dnia 27 grudnia 2007 r.

 

Ponieważ zarówno reguły odpowiedzialności solidarnej za długi podatkowe, jak i socjalne oparte były na tych samych zasadach, których główny element stanowiła rejestracja firmy budowlanej, ustawodawca nie czekając na powtórną reakcję Komisji Europejskiej i ETS-u zasady te zmienił.

 

Celem ustawodawcy było dopasowanie zasad odpowiedzialności w sektorze budowlanym do reguł wolnego przepływu usług w Unii Europejskiej oraz ujednolicenie przepisów rejestracyjnych  w oparciu o utworzone w 2003 roku tzw. “okienka przedsiębiorstw”.

 

 

Potrącenia

 

Stare przepisy dotyczące zasady potrąceń nakładały na zleceniodawcę lub wykonawcę prac budowlanych obowiązek odprowadzania potrąceń fiskalych w wysokości 15% oraz socjalych w wysokości 35% w sytuacji gdy kontrahent (wykonawca lub podwykonawca) nie posiadał rejestracji na terenie Belgii.

 

Ustawa pragramowa wprowadziła zmiany w obydwu systemach.

 

Przewidziano stworzenie systemu bazy danych, na podstawie, którego odbywać się winna korekta zadłużeń socjalych i fiskalnych.

Ustawa przewidywała datę 1 stycznia 2008 roku, jako termin wejścia w życie nowych zasad.

 

 

- Potrącenia fiskalne

 

Ze względu na opóźnienia w realizacji projektu systemu informatycznego do celów fiskalnych, termin wprowadzenia nowych zasad w życie przesunięto na 1 stycznia 2009 r.

 

Projekt ustawy, dotąd nie poddanej pod głosowanie przewiduje wstrzymanie obowiązku potrąceń fiskalnych na rok, do czasu wprowadzenia nowych zasad w życie.

 

 

- Potrącenia socjalne

 

Zgodnie z nowymi zasadami, zleceniodawca lub wykonawca ma obowiązek potrącenia 35% wartości faktury kontrahenta (bez podatku VAT), oraz przekazania go na rzecz RSZ/ONSS, tylko w sytuacji gdy kontrahent posiada zadłużenia socjalne.

 

Ustawa przewiduje również możliwość ograniczenia potrąceń, jeśli spełnione zostaną warunki określone w art. 30bis §4, zd. 6 oraz 7.

 

Pod pojęciem zadłużeń socjalnych rozumiane są:

 

W stosunku do RSZ/ONSS

 

- zadłużenia przedsiębiorstw związane z wymaganą rejestracją i meldunkami do dwóch kwartałów wstecz;

- zadłużenia z tytułu zaległych składek, odsetek, kosztów sądowych przewyższające sumę 2.500 euro;

- zadłużenia przedsiębiorców w sektorze budowlanym, podlegających Konwencji 124 z tytułu niepoprawnie opłaconych zaliczek;

- zadłużenia przedsiębiorców odpowiedzialnych solidarnie za długi kontrahentów zgodnie z §3 i 4 art.30bis, jeśli nie zostały one wyrównane w terminie 30 dni od daty wezwania do zapłaty.

 

 

W stosunku do OPOC/P.D.O.K

 

- zadłużenia przedsiębiorców resortujących pod patronatem Konwencji 124;

- którzy nie przekazali poprawnie wszystkich danych dotyczących wynagrodzeń BRUTTO pracowników za upływający kwartał;

- zadłużenia na sumę powyżej 70,00 € tytułem premii uznaniowych lub pogodowych.

 

 

Wyjątki od zasady potrąceń

 

Obowiązek potrącania 35% nie obowiązuje jeśli:

 

- kontrahent uzyskał odroczenie płatności zadłużeń socjalnych w wyniku postępowania polubownego lub sądowego, którego orzeczenie ma moc ostateczną;

- kontrahent jest pracodawcą, nie posiadającym siedziby na terenie Belgii, nie posiadającym zadłużeń socjalnych na terenie Belgii oraz którego pracownicy posiadają ważne dokumenty delegacji.

 

Pod pojęciem dokumentów delegacji rozumiane są nie tylko zaświadczenia E-101, ale również zaświadczenia o rejestracji LIMOSA, dokumenty meldunkowe, itp.

 

Baza dancyh na podstawie której odbywa się kontrola zadłużeń socjalnych dostępna jest na stronach internetowych RSZ/ONSS:

 

https://www.socialsecurity.be/attest30bis-web/prepareRequest.do?lang=nl

 

Baza danych aktualizowana jest raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca).

Zaświadczenie stwierdzające brak obowiązku wykonania potrąceń uzyskane na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych ważne jest przez miesiąc, natomiast zaświadczenie określające obowiązek wykonania potrąceń ważne jest jedynie w dniu jego uzyskania.

 

Baza danych zawiera jedynie informacje odnośnie zadłużeń przedsiębiorców odpowiadającym poniższym warunkom:

- przedsiębiorca wpisany do rejestru ONSS/RSZ jako aktywny pracodawca lub ten, który nie został wykreślony z rejestru w przeciągu minionych dwóch lat, pod warunkiem, iż:

a) jego działalność odpowiada warunkom określonym dla rejestracji przedsiębiorstwa,

b) podlega warunkom określonym w art. 30bis

c) lub przedsiębiorstwo zakwalifikowane zostało jako wykonawca lub podwykonawca na podstawie obowiązku medunkowego odnośnie prac budowlanych;

- przedsiębiorstwo które nie posiada rejestracji ONSS/RSZ, ale legitymuje się numerem przedsiębiorstwa oraz podlega obowiązkom potrąceń z faktur.

 

 

Odpowiedzialność solidarna

 

Zarówno zleceniodawca jak i wykonawca prac budowlanych odpowiedzialni są za zadłużenia socjalne ich kontrahentów, istniejące w momencie zawarcia umowy lub powstałe w trakcie jej wykonywania.

 

Odpowiedzialność solidarna spółki odnosi się również do odpowiedzialności za zadłużenia socjalne wspólników, występujących jako wykonawca lub podwykonawca z ramienia tzw. spółki niejawnej, spółki czasowej oraz spółki cywilnej.

 

Więcej informacji odnośnie powyższych kwestii uzyskać można w Inspekcji Pracy oraz Instytucjach Socjalnych.

 

Inspection du Travail/ Arbeidsinspectie

Service Public Fédéral

Emploi, Travail et Concertation Sociale

Rue Blérot 1

1070 Bruxelles

telefon dyżurny: 00-322/2355401

 

ONSS/.RSZ

Office National de Sécurité Sociale

Place Victor Horta 1

1060 Bruxelles

Direction de Contrôle, Mme Ingrid Verbeeck, tel:00-32(0)25092799, fax:00-32(0)25093410, email:ingrid.verbeeck@rsz.fed.be.

 

 

Rejestracja działalności usługowej w budownictwie

 

Firmy z państw UE, w tym z Polski, świadczące usługi budowlane mogą uzyskać odpowiedni numer rejestracyjny we właściwej komisji rejestracyjnej działającej w ramach administracji podatkowej.

 

Nowe zasady

 

Ustawa programowa z 27 grudnia 2006 r. wprowadziła również zmiany w systemie rejestracyjnym firm budowlanych.

 

Ustawa przewiduje powołanie centralnej  komisji rejestracyjnej dla firm nie posiadających siedziby na terenie Belgii oraz m.in. nowy sposób publikacji rejestracji, która na nowych zasadach będzie miała miejsce na stronach internetowych Rejestru Przedsiębiorstw.

 

Dla rejestracji firm posiadających siedzibę na terenie Belgii organem rejestracyjnym będą okienka przedsiębiorstw, właściwe terytorialnie ze względu na siedzibę  firmy.

 

Dla koordynacji nowego systemu przewidziane zostało utworzenie internetowego systemu bazy danych.

 

Ze względu na opóźnienia w realizacji systemu informatycznego, do czasu kiedy zostanie on uruchomiony obowiązują nadal stare zasady, opisane poniżej.

 

Rozporządzenie do ustawy programowej przewiduje wejście w życie nowych zasad w dwa miesiące po uruchomieniu i dopasowaniu systemu bazy danych, ostatecznie zaś od dnia

1 stycznia 2009 r.

 

Stare (obecnie) obowiązujące zasady

 

Firmy świadczące usługi budowlane na terenie Belgii mogą uzyskać numer rejestracyjny.

Numer ten nie jest jednoznaczny ani z numerem rejestracyjnym VAT, ani z numerem w rejestrze spółek/przedsiębiorstw (La Banque-Carrefour des Entreprises).

Początkowo przyznany numer może być prowizorycznym numerem rejestracyjnym (ważnym 12 miesięcy) - na podstawie polskiego numeru rejestracyjnego VAT.

W tym okresie firma zobowiązana jest jednak do uzyskania w komisji belgijskiego numeru rejestracyjnego.

Komisje rejestracyjne (Commissions d’enregistrement comme entrepreneur) działają we wszystkich prowincjach Belgii. W skład tych komisji wchodzą przedstawiciele administracji fiskalnej (w zakresie podatków bezpośrednich) oraz branży budowlanej.

 

Adresy i dane teleadresowe tych komisji znajdują się na stronach internetowych www.belgium.be

 


 

Autor

Iwona Wiewiórka

Kancelaria prawna A-Law

Vlaamse Kaai 76

2000- Antwerpia

Tel.:  0032 3 232 68 88

Faks:  0032 3 232 69 43

Mob: 0032 473 11 96 52

 


 

Lista komisji rejestracyjnych dla branży budownictwa:

 

Brabancja Walońska i Flamandzka, Region Bruksela – Stolica

av. Louise 245

1050 Bruxelles

tel :00-32 (0)2 641 0249 (język francuski), tel: 00-32 (0)2 641 0268 (język niderlandzki)

 

Antwerpia

AMCA Gebouw – Italiëlei 4 bus 14

2000 Anvers

tel.: 00-32 (0)3 203 2458

Flandria Zachodnia

G. Vincke-Dujardinstraat 4

8000 Bruges

tel.: 00-32 (0)5 032 9361

Flandria Wschodnia

Zuiderpoort- Gaston Crommenlaar 6 bus 604

9050 Gand

tel.: 00-32 (0)2 579 2340

Limburgia

Voorstraat 41-45

3500 Hasselt

tel.: 00-32 (0)1 121 2232

Liège

rue de Fragnée 40

4000 Liège

tel.: 00-32 (0)4 254 8866

Hainault

Digue des Peupliers 71

7000 Mons

tel.: 00-32 (0)6 532 7328

Luksemburg

C.A.E.-Place des Fusillés

6700 Arlon

tel.: 00-32 (0)6 324 4232

Namur

Place Léopold 10

5000 Namur

tel.: 00-32 (0)8 157 9310

 

Lista powyższa jest dostępna na stronach internetowych: http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=fr&pageid=contentPage&docId=6734

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be