Praca za granicą – nowe zasady opodatkowania

Z dniem 06.08.2008 weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894) -  regulująca zasady ubiegania się przez podatników o zwrot podatku dochodowego (umorzenie zaległości podatkowej) w związku z uzyskiwaniem na przestrzeni lat 2002-2007 przychodów za granicą.

 

Ustawa przewiduje:

 

- umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok podatkowy - dla podatników, którzy nie rozliczyli się z dochodów z pracy za granicą w polskim urzędzie podatkowym

 

- zwrot części podatku dochodowego - jeśli podatnik rozliczył się z dochodów z pracy za granicą w polskim urzędzie skarbowym i odprowadził podatek

 

- umorzenie zaległości podatkowej i zwrot podatku, – jeśli podatnik rozliczył się tylko z części dochodów z pracy za granicą w polskim urzędzie skarbowym i odprowadził część podatków

 

Z rozwiązań na lata 2002-2007 mogą skorzystać podatnicy:

- którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 roku uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia*  i
- w roku podatkowym, w którym uzyskali te przychody podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegali obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

*  /metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, a od należnego podatku można odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie/

Ustawa ma zastosowanie wyłącznie do przychodów z pracy za granicą, tj.:

- przychodów ze stosunku pracy, lub/i
- przychodów z działalności wykonywanej osobiście, lub/i
- przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej, 19% stawki podatku lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, lub/i
- przychodów z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

 

W latach 2002-2007 metoda proporcjonalnego odliczenia obowiązywała w umowach z następującymi krajami:

Armenią (od 1 stycznia 2006 r.), Australią, Austrią (od 1 stycznia 2006 r.), Belgią (od 1 stycznia 2005 r.), Chile (od 1 stycznia 2004 r.), z Danią, Egiptem, Finlandią, Gruzją (od 1 stycznia 2007 r.), Holandią (od 1 stycznia 2004 r.), Iranem (od 1 stycznia 2007 r.), Islandią, Kazachstanem, Kirgistanem (od 1 stycznia 2005 r.), Koreą Południową, Macedonią, Malezją, Mołdową, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Syrią (od 1 stycznie 2004 r.), Szwecją (do 1 stycznia 2006 r.), Tadżykistanem (od 1 stycznia 2005 r.), Uzbekistanem i Wielką Brytanią (do 1 stycznia 2007 r.).

Metoda proporcjonalnego odliczenia ma zastosowanie również do przychodów uzyskanych w krajach, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Arabia Saudyjska, Libia, Afganistan, Brazylia).

Podstawowym warunkiem skorzystania z rozwiązań przyjętych w ustawie za lata 2002-2007 jest złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego na druku PIT-AZ  i obowiązkowych załączników do naczelnika urzędu skarbowego właściwego :

 

- według miejsca zamieszkania podatnika w dniu złożenia przez niego wniosku, przy czym w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania – do naczelnika właściwego ze wzglądu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków,

- według ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski, w przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed dniem złożenia wniosku.

 

Wniosek należy złożyć w terminie:

 

- do 6 października, 2008r., gdy dotyczy dochodów z 2002r

 

- do 6 lutego, 2009r., gdy wniosek dotyczy lat 2003-2007

 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożony w polskim urzędzie konsularnym (opłata konsularna za doręczenie wniosku -18 euro)

Wysyłka listem poleconym z zagranicy jest traktowana jak wysyłka listem zwykłym i liczy się data wpływu do urzędu skarbowego.

 

Wniosek może złożyć:
- podatnik,
- małżonek podatnika, jeśli za rok podatkowy, za który składany jest wniosek, złożył z podatnikiem w ustawowym terminie wspólne zeznanie podatkowe,
- pełnomocnik podatnika lub pełnomocnik jego małżonka.

Szczegółowe informacje na temat nowych zasad opodatkowania /w tym o PIT-AZ/ znajdą Państwo na stronie Internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl/ulganapowrot

 


Autor

Iwona Wiewiórka

Kancelaria prawna A-Law

Vlaamse Kaai 76

2000- Antwerpia

Tel.:  0032 3 232 68 88

Faks:  0032 3 232 69 43

   Mob: 0032 473 11 96 52

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be