Atlas Polonii Świata


Rozmowa z prof. dr hab. Wiesławem Wróblewskim - historykiem i politologiem z Uniwersytetu Szczecińskiego

      -Ambitnego zadania, opracowania “Atlasu Polonii Świata”, podjął się zespół ekspertów kierowany przez Pana Profesora...

       -Atlas “Z Polski my Ród” przygotowujemy wspólnie z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych i adresujemy go do naszych Rodaków w kraju i za granicą. Nasza praca poświęcona zostanie zobrazowaniu dokonań kilkunastu pokoleń Emigracji Polskiej - w okresie od średniowiecza do współczesności.
         Najważniejszą częścią Atlasu, choć nie jedyną, będą liczne mapy ukazujące m.in. kierunki wędrówek Polaków, miejsca ich osiedlenia oraz polonijne muzea, zbiory pamiątek narodowych, biblioteki. Nasi czytelnicy znajdą tam również wiele informacji dotyczących formowania i działalności jednostek Wojska Polskiego, walczących “Za naszą i waszą wolność” oraz pracy duszpasterstwa polonijnego.

        -Z jakich części składać się będzie Atlas Polonii?

        -Atlas podzielony został na 10 działów. Pierwszy opisywał będzie materialną oraz duchową obecność Polaków w średniowiecznej Europie. Drugi przedstawi migracje Polaków po upadku I Rzeczypospolitej. Kolejna część poświęcona zostanie migracjom po powstaniach narodowych XIX wieku. Czwarty zaprezentuje informacje o przymusowych przesiedleniach w XIX w. W piątym znajdą się informacje o naszych rodakach na obczyźnie w okresie I wojny światowej. W szóstym - na temat migracji w okresie II Rzeczypospolitej. Kolejna część ukaże przemieszczenia Polaków w okresie II wojny światowej. Następnie ukazane zostaną migracje po roku 1945. Dział dziewiąty poświęcimy współczesnej Polonii na świecie, a dziesiąty duszpasterstwu polonijnemu.

         Każdy dział posiadać będzie szerokie opisy w języku polski oraz angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Opisom tym towarzyszyć będą m.in. biografie najważniejszych postaci Polonii. Znajdzie się też bogaty zestaw ikonografii, którą tworzyć będą fotografie znanych postaci, siedzib, muzeów, pomników, cmentarzy, zabytków, pamiątek   narodowych, szkół itp...

      -Jakie materiały do Atlasu będą Państwu najbardziej potrzebne?

      -Potrzebne są nam m.in. wykazy skupisk Polonii w poszczególnych państwach i miastach; nazwy istniejących dziś ośrodków, związków, stowarzyszeń polityczno-społecznych, organizacji polonijnych; spisy muzeów, zbiorów pamiątek narodowych, bibliotek; wykazy uczelni, szkół polskich, placówek naukowych; wykazy miejsc polskiej pamięci narodowej, w tym nekropolie i pomniki; spisy polonijnych ośrodków kultu religijnego; wykazy domów kultury, klubów, polonijnych zespołów artystycznych; biografie – personalia, zdjęcia, dane dotyczące najważniejszych postaci Polonii, które odegrały i odgrywają w jej działaniu ważną rolę w poszczególnych krajach; ikonografia i właściwie wszystko, co dotyczy przeszłości i dnia dzisiejszego  Polonii i Polaków mieszkających na całym świecie.

      Bardzo, bardzo liczymy na pomoc wszystkich organizacji polonijnych na całym świecie. Bez Polonii, która sama najlepiej zna przecież swoją historię i osiągniecia Atlas będzie niepełny. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do współpracy. Z naszym zespołem autorskim można się kontaktować listownie i elektronicznie pod adresem www.us.szc.pl/atlas.

      -Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę i zapraszam wszystkich zaintersowanych do współpracy.

      Leszek Wątróbski

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be