EUROPEJSKA UNIA  WSPÓLNOT  POLONIJNYCH

 List informacyjny nr 1(2004)

 

Redaguje:  Tadeusz A. Pilat „NOVINAGÅRD”  Ängahusvägen 22,   26176 Asmundtorp,  SWEDEN tel.0046-418-432302,     tel/fax –432394,     tel.kom.0046-703-433010,      e-mail t.a.pilat@semera.se


 

V Zjazd i Jubileusz 10-lecia EUWP

W dniach 28 do 30 listopada 2003 roku w siedzibie POSK-u w Londynie odbył się V Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Jubileusz dziesięciolecia powstania tej organizacji. W Zjeździe uczestniczyło ponad 60 delegatów reprezentujących 36 organizacji polonijnych z 29 krajów Europy.
 

Wśród gości Zjazdu byli m.in. były Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak, Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Stanisław Komorowski, przewodniczący senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Tadeusz Rzemykowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Prof. Jan Mazur, Prezes Rady Polonii Świata Les Kuszyński, Dyrektor TV Polonia Antoni Bartkiewicz.
 

Z 10-letnią historią EUWP można się było zapoznać w specjalnym wydawnictwie autorstwa Wiceprezydenta EUWP Tadeusza Pilata. Zespoły artystyczne z Wilna, Paryża i Londynu uświetniły program artystyczny Jubileuszu, w którym swoim talentem podzielili się też Michał Zieliński z Finlandii i Prezydent EUWP Helena Miziniak.

 

Po części oficjalnej i wyborze władz V Zjazdu, w ramach sesji sprawozdawczej, przedstawione zostało sprawozdanie ustępujących władz. Z jego treścią zapoznała uczestników Helena Miziniak, prezydent EUWP. Omówione zostały w nim osiągnięcia i praca EUWP w okresie od 1 października 2000 r. do 29 listopada 2003 r. Podczas minionej kadencji z grona EUWP odeszło czworo wybitnych działaczy polonijnych: Zygmunt Szkopiak, założyciel i prezes EUWP (później jej honorowy prezydent), Bohdan Mrozowski, prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Belgii, Jan P. Babiasz, prezes Związku Polaków w Rumunii, oraz Roman Koba, prezes Kongresu Polaków w Szwecji. W okresie sprawozdawczym sekretariat EUWP zorganizował i przeprowadził 2 zebrania Rady Prezesów w Domu Polonii w Pułtusku: w 2001 r. oraz 2002 r. oraz 4 spotkania własne: w Warszawie w roku 2001, dwa w Pułtusku — w roku 2002 i w Landskronie w roku 2003.
 

Członkowie EUWP informowani byli o pracy unii poprzez tzw. listy informacyjne, opracowywane przez Wiceprezydenta Tadeusza Pilata, ukazujące ponadto ważniejsze wydarzenia z życie środowisk polonijnych w Europie i na świecie oraz poprzez strony internetowe EUWP.

Przedstawiciele EUWP czynnie brali też udział w wielu ważnych spotkaniach w Polsce: senacie i sejmie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz jubileuszu TV Polonia, konferencji promocyjnej Polonii Europejskiej w Warszawie z udziałem 45 przedstawicieli środowisk i organizacji Polonii z krajów europejskiej piętnastki, I i II Międzynarodowej Konferencji Polonijnej w Szczecinie, organizowanej przez tamtejszy uniwersytet, krakowskiej konferencji pn. „Polonia a Unia Europejska”, zorganizowanej przez miejscowy oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i wreszcie na posiedzeniach Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu RP. Działacze EUWP uczestniczyli też w pracach niektórych organizacji członkowskich: zjeździe zjednoczeniowym Polonii Hiszpańskiej, Dniach Polskich w Wiedniu oraz w spotkaniach z nowymi członkami w Bośni i Hercegowinie, Macedonii i na Litwie.
 

Ważnym elementem działalności EUWP w minionej kadencji była jej aktywność na rzecz integracji w światowym ruchu polonijnym: zjeździe Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, trzech zebraniach organizacyjnych, przygotowujących II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy i w samym zjeździe, w zebraniu konsultacyjnym na Tenerifie z udziałem wszystkich polonijnych organizacji kontynentalnych, w Zjeździe Rady Polonii Świata w Pułtusku i w prezydium Rady Polonii Świata.
 

Równie ważne dla EUWP były także integracyjne spotkania regionalne, nie będące statutową formą jej działalności. Spotkania takie odbyły się w okresie minionych trzech lat w Austrii, na Węgrzech, w Szwecji, Francji, Rumunii, Czechach i  w Chorwacji.

Sekretariat EUWP reagował też deklaracjami, listami protestacyjnymi czy oświadczeniami w ważnych sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą.

Po burzliwych dyskusjach, szczególnie dotyczących sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Zjazd udzielił ustępującemu Sekretariatowi absolutorium.
 

Zjazd przyjął w skład EUWP nowe organizacje członkowskie: Związek Polaków na Ukrainie, Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii, Towarzystwo Irlandzko-Polskie i Związek Dziennikarzy Polskich na Wschodzie. W ten sposób obecnie lista EUWP liczy 41 organizacji z 31 krajów.
 

Przyjęto poprawioną wersję statutu organizacji oraz wybrano nowe władze EUWP:

Prezydent Helena Miziniak (Wielka Brytania)
Wiceprezydent Tadeusz A. Pilat  (Szwecja)
Sekretarz Generalny Roman Śmigielski (Dania)
Sekretarz Aleksander Zając (Niemcy)
Sekretarz Urszula Milczewska  (Bulgaria)
Sekretarz Czesław Błasik (Rosja)
 

Wybrano też nową komisję rewizyjną w składzie:  Małgorzata Bos Karczewska, Walentyna Loncaric, Jerzy Jankowski.

 

Odbyły się także dwie sesje programowe. Prace pierwszej z nich odbywały się w komisjach: oświaty polonijnej, obrony dobrego imienia Polski i Polaków, młodzieży i współpracy z organizacjami katolickimi oraz rozszerzenia EUWP o przedstawicieli organizacji branżowych.
Na pracę drugiej sesji złożyły się: referat prof. dra Jacka Leońskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Obszary badań nad współczesną polską diasporą”, prezentacja planów działania na przyszłą kadencję oraz wolne wnioski w liczbie 19, które zgłosili uczestnicy V Zjazdu.

 

Isabella Światopełek-Czetwertyńska z Brukseli (Rada Polonii Belgijskiej) zaprosiła organizacje członkowskie EUWP na Radę Prezesów do Brukseli w październiku 2004 roku.
 


        Contact /Kontakt:       Rada.Polonii@Polonia.be

 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be