EUROPEJSKA UNIA  WSPÓLNOT  POLONIJNYCH

 List informacyjny nr 4(2004)

240  KING STREET

LONDON  W 6  ORF

GREAT BRITAIN

 

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również  numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP:  www.euwp.org

Strony te są prowadzone obecnie przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.
 

Listy Redaguje:  Tadeusz Adam Pilat      Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres:        „NOVINAGÅRD”  Ängahusvägen 22,   26176 Asmundtorp,  SWEDEN

tel.0046-418-432302,       tel/fax –432394,       tel.kom.0046-703-433010,        e-mail t.a.pilat@semera.se


 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Przesyłam Wam, podobnie jak w poprzednim liście, kilka informacji, które udało nam się zgromadzić,  głównie o uroczystościach związanych z Unią Europejską, Świętem Narodowym i Dniem Polonii. Jest też kilka spraw organizacyjnych wynikających z zebrania Sekretariatu EUWP i zapowiedzi nadchodzących imprez. Apeluję jak zawsze o przesyłanie materiałów w formie elektronicznej. Dziękuję za nadsyłane słowa uznania.

 Łączę serdeczne pozdrowienia.

Tadeusz Adam Pilat

Kwiecień, maj  -  2004 r.                                                    Wiceprezydent EUWP

 

 

Z okazji

Przystąpienia Polski

do Unii Europejskiej,

Święta Polonii i

Święta Konstytucji 3 Maja przesyłamy wszystkim organizacjom członkowskim najserdeczniejsze gratulacje

 i życzenia

wszelkiej pomyślności.

 

Sekretariat EUWP

 

Podziękowania dla Polonii

* Prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przebywał z wizytą państwową w Wielkiej Brytanii, na spotkaniu z Polonią 5 maja  w pałacu St. James - oficjalnej rezydencji brytyjskiego następcy tronu, księcia Walii - powiedział m.in. że ...Emigracja polityczna miała ważny wkład w polityczne przeobrażenia w Polsce, których wynikiem było wejście do Unii Europejskiej...

Prezydent zaproponował też, aby uczcić chwilą milczenia "tych, którzy zrobili wiele dla idei wspólnej Europy i o niej marzyli, lecz jej nie doczekali".

Wyrażając wdzięczność weteranom i diasporze podkreślił, że polskie poczucie tożsamości jest bardzo silne. W tym kontekście wspomniał o Polakach w krajach byłego ZSRR, gdzie często żyją oni w trudnych warunkach, a mimo to przetrwali ciężkie próby.

Prezydent podkreślił: ...Emigracja, w której przetrwała polskość jest dowodem, że nie mają racji przeciwnicy UE, którzy obawiają się, iż polska tożsamość nie przetrwa w Unii Europejskiej. Przeciwnie - polska tożsamość będzie silnym składnikiem zjednoczonej Europy...Nasza tożsamość jest składnikiem europejskiego bogactwa, a nie jakąś przeszkodą w sukcesie...

Odnotowując nietypowe i reprezentacyjne miejsce spotkania,  powiedział, że dotychczas w Wielkiej Brytanii nie było precedensu, by siedziba księcia Walii była oddana do dyspozycji prezydentowi obcego państwa po to, by mógł się spotkać z rodakami.
 

* Marszałek Senatu RP, Prof. Longin Pastusiak w przemówieniu telewizyjnym wygłoszonym 2 maja z okazji Święta Polonii wyraził wdzięczność środowiskom polonijnym w zachodniej Europie za działania wspierające przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. 

 

List Prof. Tadeusza Iwińskiego

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Stanu Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński wystosował list do Pani Prezydent Heleny Miziniak w odpowiedzi na pismo wysłane przez Sekretariat EUWP po V Zjeździe. W liście tym pisze min.

...Bardzo cieszy nas zainteresowanie delegatów na V Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych realizacją Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

... Wypełnienie większości zapisów Programu wymagać będzie dłuższego niż rok czasu. Z przyjemnością informuję jednak, że powołany przez Pana Premiera Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą, którego jestem Wiceprzewodniczącym, dokonał już wstępnej oceny wykonania Programu w 2003 r. Ocena ta wypadła pozytywnie...

...Sytuacja w poszczególnych sprawach przedstawia się następująco:

 

W sprawie uznania Polaków za mniejszość narodową w Niemczech:

...Rząd polski obserwuje z wielką uwagą stan realizacji postanowień traktatowych odnoszących się do grupy polskiej w RFN. Zgłaszane przez Polonię niemiecką problemy są podnoszone praktycznie przy każdej okazji polsko-niemieckich  spotkań dwustronnych na wszystkich,  w tym najwyższych szczeblach. Ponadto w sytuacjach wymagających interwencji, są one podejmowane na bieżąco zarówno przez Ambasadę RP, jak i właściwe urzędy konsularne RP w Niemczech.

...Rząd RP z zadowoleniem odnotował w tym kontekście gotowość strony niemieckiej do odbycia spotkania grupy ekspertów z Polski i Niemiec w celu omówienia sytuacji obywateli niemieckich będących polskiego pochodzenia m.in. w związku z sygnałami z tego środowiska o trudnościach występujących w trakcie realizacji przez stronę niemiecką artykułów 20-22 Traktatu z 17 czerwca 1991 r.

...Delegacja niemiecka przyjęła ten postulat, a jej przewodniczący wyraził pogląd, że wyniki pracy wspomnianego gremium ekspertów mogłyby być przedłożone premierom i ministrom spraw zagranicznych przed kolejnym szczytem rządowym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje posiedzenie grupy ekspertów.

 

W sprawie uznania Polaków za mniejszość narodową w Austrii

Na początku 1996 r. Związek Polaków w Austrii „Strzecha", działając w porozumieniu z zarządem Forum Polonii - wystąpił z wnioskiem o przyznanie Polakom, zamieszkałym od kilku pokoleń w Wiedniu, statusu „grupy narodowościowej", zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie mniejszości narodowych.

Równocześnie Forum Polonii złożyło odrębny wniosek o uznanie Polaków w całej Austrii za mniejszość narodową.

...Oba wnioski spotkały się z odmową uzasadnioną przez władze austriackie brakiem spełnienia przez Polonię wymogu ustawowego tzw. ciągłości istnienia. Austriacki Urząd Kanclerski, powołując się na sporządzone na jego zlecenie przez grupę naukowców obszerne studium socjologiczne na temat grupy polskiej w Austrii w przekroju historycznym, poinformował, że wyniki badań nie potwierdziły spełnienia przez Polonię kryterium „osiadłości oraz trwałości istnienia".

Jasno wynika z tego, że zabiegi środowiska polskiego, muszą zostać lepiej uargumentowane i zyskać lepsze i szersze wsparcie faktograficzne. MSZ zwróciło się do Senatu RP z prośbą o poparcie wykonania przez polskich naukowców badań socjologicznych w Austrii. Pozwoliłyby one na pełniejsze ukazanie wszelkich uwarunkowań historycznych i społecznych, wpływających na los Polaków w Austrii oraz na wynikające stąd, formalne uregulowania, określające ich status w kraju osiedlenia.

 

W sprawie przyznania Polakom w Rosji statusu narodu represjonowanego

Rząd RP w pełni rozumie i popiera postulat Polaków w Rosji w sprawie uznania ich za naród represjonowany. Mamy świadomość, że kwestia ta jest problemem trudnym dla strony rosyjskiej, przede wszystkim w wymiarze finansowym, gdyż spełnienie zasadnego żądania rosyjskich Polaków wymagałoby materialnego zadośćuczynienia.

...Władze RP podnoszą tę kwestię w rozmowach ze stroną rosyjską na wszystkich szczeblach. Uzyskanie pozytywnej decyzji władz rosyjskich stałoby się zapewne łatwiejsze przy bardziej zdecydowanym zaangażowaniu ze strony Kongresu Polaków w Rosji. Według przepisów prawa rosyjskiego jedynie podmiot działający na terenie Rosji może bowiem oficjalnie wystąpić o uznanie za naród represjonowany.

...Jesteśmy przekonani, że Kongres może liczyć w tym względzie również na wsparcie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, której jest członkiem.

Całość listu została umieszczona na stronach internetowych EUWP:  www.euwp.org

 

Posiedzenie Sekretariatu EUWP

W dniach  16-18 kwietnia w Domu Nauczyciela w Szczecinie odbyło się posiedzenie Sekretariatu EUWP. Wszyscy członkowie Sekretariatu byli obecni. Protokół zostanie rozesłany do wszystkich organizacji członkowskich.

 

Przypomnienie o Radzie Prezesów

Sekretariat przypomina wszystkim organizacjom, że Posiedzenie Rady Prezesów EUWP odbędzie się w Brukseli w dniach 15 - 17 października 2004. Prosimy o zarezerwowanie terminu.

 

Prośba o aktualizację danych

Sekretarz Generalny EUWP, Roman Śmigielski prosi kierownictwa wszystkich organizacji członkowskich o skontrolowanie danych na stronie internetowej EUWP  (www.euwp.org) i ewentualne przesłanie korekty do Sekretariatu.

 

Apel o materiały Komisji Promocji Polski i Obrony Godności Narodowej

Jak napisał w swym liście Przewodniczący tej Komisji, Włodzimierz Dropiński

...Utworzenie komisji miało bezsprzecznie swoje uzasadnienie, jeżeli weźmiemy na serio pod uwagę, z jednej strony: oszczerstwa, niejednokrotnie miotane w prasie międzynarodowej, czy przez inne środki masowego przekazu pod adresem Polski czy Polaków, a z drugiej strony: doniosłość – tak dla poszczególnego człowieka jak i dla narodu – obrony jego honoru i godności, a tym samym jego dobrego imienia. ...Obecnie nadszedł czas, aby przystąpić do konkretnej realizacji naszego celu...

W związku z tym, Sekretariat zwraca się z prośbą do poszczególnych organizacji członkowskich o nadsyłanie materiałów do Przewodniczącego Komisji.

 

Austria

Z okazji historycznego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” zorganizowała w dniu 1 maja w Palais Auersperg w Wiedniu, Wielki Bal Europejski. W czasie balu okolicznościowe przemówienia wygłosili oficjalni goście, odbyły się wybory Miss Polonii Austriackiej oraz premiera „Kabaretu E”. Do tańca grał zespół „M&M” i śpiewano piosenki biesiadne do godziny czwartej rano.

 

 Belgia

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Brukseli zbiegły się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Po uroczystej mszy św. miała miejsce ceremonia przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie trzej Ambasadorowie RP:  - przy Królestwie Belgii, - przy Unii Europejskiej i przy NATO oraz Konsul generalny RP, złożyli wieńce a prezes Zjednoczenia Polskiego w Belgii, Pan Włodzimierz Dropiński zapalił znicz.

Po południu odbyła się część artystyczna. Zebranych powitała Prezes Rady Polonii Belgijskiej, Pani Izabela Czetwertyńska. W programie znalazły się wiersze patriotyczne, występy chóru i solistów. Prezes Dropiński wygłosił okolicznościowe przemówienie w języku polskim i francuskim, a wiceprezes Rady Polonii Belgijskiej Pan Józef Ptaszyński po flamandzku.

 

Bułgaria

W dniach 8-9 maja odbył się w Warnie uroczysty Jubileusz 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii. Informację o jubileuszu umieścimy w następnym Liście Informacyjnym.

 

Dania

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej Federacja organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii ”Polonia” we współpracy z Ambasadą RP w Kopenhadze i Gminą Frederiksberg zorganizowała 1 maja imprezę w Ratuszu w Frederiksberg.

Hol Ratusza był odświętnie przystrojony biało - czerwonymi kompozycjami z kwiatów, a elementem dominującym w sali były trzy flagi – Polski, Danii i Unii Europejskiej. Licznie zebranych gości przywitał Dyrektor Gminy Frederiksberg Kurt E. Christoffersen. Przemawiali również: Ambasador RP w Danii Barbara Tuge-Erecińska i Przewodniczący Zarządu Federacji “Polonia” Roman Śmigielski. Odczytano listy gratulacyjne, które nadesłali: duński Minister Spraw Zagranicznych Per Stig Møller i Wicemarszałek Senatu RP Jolanta Danielak. Po części oficjalnej w holu ratusza rozpoczął się koncert zespołu Musica Mirabilis, młodego skandynawskiego duetu, w składzie: skrzypce - Christine Michaela Pryn (Dania), fortepian - Joachim Olsson (Szwecja). Musica Mirabilis przedstawiła dzieła polskich kompozytorów: Witolda Lutosławskiego, Karola Szymanowskiego i Rafała Augustyna, którego dzieła Cinque pezzi diversi i 2 utwory solowe z cyklu Against Method: Gesta i Suplement K.S. były prawykonaniami. Organizatorom udało się zaprosić do Danii kompozytora, który opatrzył wykonanie swymi komentarzami.

Licznie przybyli do ratusza Polacy z całej Danii przyjęli koncert bardzo dobrze.

Program imprezy objął też otwarcie wystawy fotograficznej ”Wrażenia z Polski”, stanowiącej wybór prac fotografików z Unii Europejskiej, którzy na zaproszenie polskiego MSZ i Polskiej Organizacji Turystycznej odwiedzili Polskę jesienią 2002 roku.

Celem zorganizowania tej imprezy była chęć podziękowania Danii za jej duży wkład w proces rozszerzenia Unii Europejskiej i pokazanie, że Dania w Polsce uzyskuje wartościowego partnera, który ma wiele do zaoferowania.

 

Finlandia

Z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Narodowego 3 Maja, Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach zorganizował w niedzielę 2 maja w Sali Balderin w Helsinkach KONCERT CHOPINOWSKI w wykonaniu Anne-Marie Lipsonen i Päivi Vesalainen.

 

Hiszpania

7 maja  w Ambasadzie RP w Madrycie, odbyło się spotkanie z organizacjami polonijnymi

w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.  Mówiono m.in. o uznawaniu polskich praw jazdy i możliwościach pracy dla Polaków.

Uczestnicząca w spotkaniu ambasador RP w Madrycie Grażyna Bernatowicz powiedziała: Przystąpienie do Unii, to znaczące dla naszego kraju wydarzenie, które powinno przełożyć się na codzienne życie...

W czasie czwartkowego spotkania ambasador Bernatowicz zachęciła organizacje polonijne w Hiszpanii do zjednoczenia się w federację. Jej zdaniem, przyczyniłoby się to do utworzenia bardziej wpływowego ugrupowania lobbującego na rzecz Polski w UE. Uczestnicy spotkania rozważali także sprawę utworzenia przedstawicielstw konsularnych w Saragossie i w Maladze.

  

Holandia

Z okazji rozszerzenia Unii Europejskiej Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii (STEP) przygotowało specjalne koszulki. Na koszulkach nadrukowano trzy symbole - polskiego orła, holenderskiego lwa i unijne gwiazdki, zdjęcia koszulek można obejrzeć na stronach www.polonia.nl. Pierwszą taką koszulkę otrzymała już holenderska księżniczka Margaret (siostra królowej Beatrix), a drugą - Danuta Hübner, polska komisarz UE. "Koszulką chcemy zamanifestować, że Polacy w Holandii cieszą się z akcesji. Chcemy, żeby nasz entuzjazm udzielił się Holendrom i dlatego będziemy z koszulką wszędzie, gdzie to możliwe: na ulicy, w kościele, czy wiecu partyjnym" - powiedziała prezes stowarzyszenia STEP Małgorzata Bos-Karczewska.

Koszulki, w cenie 6 euro za sztukę, będzie można nabyć w Holandii w trakcie majowych imprez z okazji rozszerzenia UE.

 

 

Irlandia

Jak nas poinformowała Helena Johnston, Przewodnicząca Towarzystwa Irlandzko-Polskiego w Dublinie, w związku z wejściem Polski do UE oraz w nawiązaniu do nadchodzącego srebrnego jubileuszu, tj. 25 rocznicy powstania Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, zorganizowano cykl wykładów o Polsce połączony z wystawą malarstwa członków i przyjaciół Towarzystwa.

12 maja uroczyste  otwarcie cyklu wykładów i wystawy przez Ambasadora RP w Dublinie, J. E.  Pana Witolda Sobkowa oraz wykład irlandzkiego noblisty - Dr Seamusa Heaney’a  pt :„Posłańcy Apolla - poezja poetów polskich”.

20 maja - Wykład pt.: „Film polski od 1950”-  dr Piotr Sadowski

27 maja - Wykład pt.: “Muzyka polska - własne odczucia” - Renata Wydmanska

3 czerwca - Wykład pt.: „Polska - kraina tęczy” - Patrick Quigley

Zwiastunem „Dnia Powitania” był znakomity występ polskiego zespołu folkowego „Carrantuohill”, który koncertami w Domu Polskim, w Zamku Kinnity, w Galway i w kościele Św. Anny w Dublinie, zainicjował obchody wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

Nowi członkowie UE witani byli w Dublinie, na Merrion Square, gdzie wszystkie państwa rozszerzonej UE zaprezentowały na specjalnie w tym celu przygotowanych stoiskach swe wybrane, najbardziej charakterystyczne atrakcje narodowe.

Tam odbyły się również koncerty zespołów muzycznych, w ramach których Polskę reprezentowała  grupa ”Trebunie Tutki”. 

Ponadto Polskę w ramach programu „Europejskie melodie” oraz ”Programu Kulturalnego Prezydentury Irlandii 2004” gościła stolica County Donegal – Letterkenny. Jest to najdynamiczniej rozwijające się miasto w Irlandii, stąd też wybrano je na gospodarza Polski, kraju o tak znaczącym potencjale w UE.

Głównymi atrakcjami Dnia Powitania w Letterkenny były: występ teatru „KTO”, wystawa warszawskiej galerii „Rastar”, towarzyski mecz piłki nożnej Polska-Irlandia, wystawa fotograficzna o Gdańsku, wystawa o Solidarności oraz polski festyn i kiermasz produktów polskich. W ramach tychże obchodów zorganizowano 1 maja w Donegal County Museum sympozjum pod nazwa: „Rytm. Twórcze poszukiwania w pięciu dekadach życia polskiego” .

  

Litwa

*  17 kwietnia w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się akademia z okazji

15-lecia Związku Polaków na Litwie. Podczas uroczystości około 200 osób otrzymało dyplomy i medale za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie.
Dzisiaj polskość na Litwie jest na
jbardziej rozwinięta ze wszystkich państw byłego Związku Radzieckiego i jest to zasługa, w dużej mierze, Związku Polaków na Litwie. Jego działalność zasługuje na najwyższą ocenę" - powiedział senator Tadeusz Rzemykowski, przewodniczący senackiej Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą, który uczestniczył w obchodach rocznicy.
"Macie państwo prawo do słusznej dumy. Niewiele jest środowisk polonijnych, które mogą się poszczycić takimi dokonaniami jak wasze" - oświadczył podczas uroczystości przewodniczący Stowarzyszenia Wspólnota Polska prof. Andrzej Stelmachowski.
Związek Polaków na Litwie powstał w kwietniu 1989 roku, w okresie odrodzenia narodowego Litwy.
"Były to trudne czasy dla Polaków. W kraju zachodziły zmiany ustrojowe. Litwini swe odrodzenie budowali między innymi na antagonizmie względem innych mniejszości, głównie Rosjan i Polaków. Udowadniano nam, że na Litwie nie ma Polaków, że są j
edynie spolonizowani Litwini, których trzeba "nawrócić" na litewskość. Dlatego też wówczas jednym z głównych zadań nowo powstałego Związku było zachowanie i utrwalenie polskości" – powiedział prezes ZPL Michał Mackiewicz.
 
Związek Polaków na Litwie jest największą organizacją społeczną w tym kraju. Zrzesza ponad 11 tys. osób, ma 12 oddziałów i 180 kół, działających nie tylko na Wileńszczyźnie, którą licznie zamieszkują Polacy, lecz w całym kraju.
Tam, gdzie nie ma polskich szkół, ZPL powołuje niedzielne szkółki języka polskiego. Działa ich już 12, m.in. w Kownie, Turmontach, Klajpedzie, Święcianach, Kiejdanach. Języka polskiego uczy się w nich około 300 dzieci. Przy Związku działają biblioteki, polskie zespoły folklorystyczne i teatralne. ZPL opiekuje się zabytkami polskimi i pomnikami znanych Polaków. Organizuje ekspedycje etnograficzne, warsztaty i szkolenia.
W ciągu 15 lat ze Związku Polskiego na Litwie wyodrębniło się około 30 samodzielnych polskich organizacji, zrzeszających nauczycieli, sportowców, lekarzy, młodzież. Powstała też polska partia - Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.
"Nie konkurujemy ze sobą, współpracujemy i uzupełniamy się. Stanowimy j
edność w walce o ważne dla społeczności polskiej sprawy. Przed kilkoma laty zebraliśmy 50 tys. podpisów w obronie szkoły polskiej, wspólnie wystąpiliśmy w obronie obrazu Miłosierdzia Bożego, w wyborach samorządowych i parlamentarnych popieramy naszą, polską partię" - podkreślił prezes ZPL.
Na Litwie mieszka około 250 tys. Polaków. Jest to najliczniejsza mniejszość narodowa - 6,7 proc. mieszkańców kraju.

Zaproszeni na uroczystość Prezydent Helena Miziniak i Wiceprezydent Tadeusz Pilat przesłali listy gratulacyjne do Prezesa ZPL Michała Mackiewicza. Nie mogli uczestniczyć w jubileuszu z powodu odbywającego się w tym samym terminie posiedzenia Sekretariatu EUWP.

*  W dniach 30 kwietnia - 3 maja Związek Polaków na Litwie zorganizował I Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej

1 maja ZPL uczcił akcesję Litwy i Polski do UE

2 maja – Dzień Polonii i Polaków za Granicą został uczczony uroczystą mszą św. w Ostrej Bramie, złożeniem kwiatów na Rossie i barwnym korowodem, który przeszedł ulicami Wilna, oraz koncertem galowym w Pałacu Widowisk i Sportu.

3 maja w Domu Kultury polskiej wystąpiły zespoły artystyczne.

 

Łotwa

27 marca, odbyła się Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Związku Polaków na Łotwie. Miejscem Konferencji była nowa polska szkoła średnia im. Idy Kozakiewicz w Rydze. Licznie zebrani delegaci i goście Zjazdu z niekłamanym podziwem zwiedzili tę dużą i piękną szkołę. Konferencję zaszczycili swą obecnością Senator Tadeusz Rzemykowski, Poseł Franciszek Stefaniuk, Adam Chlebowicz ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Ambasador RP na Łotwie i Konsul Generalny RP w Rydze. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentowała Prezydent Helena Miziniak. W czasie Konferencji wiele słów poświęcono Idzie Kozakiewicz, powszechnie znanej tragicznie zmarłej łotewskiej działaczce polonijnej, która pozostaje ideowym wzorem młodych Polaków na Łotwie. Zjazd ZPŁ podziękował serdecznie Senatowi RP za dwie szkoły polskie (Krasław i Ryga) wybudowane w ostatnich dwóch latach na Łotwie oraz za tegoroczną decyzję o budowie sali sportowej przy szkole polskiej w Rezekne i remoncie Domu Polskiego w Daugavpilsie. Specjalną uchwałą Zjazd zwrócił się do Senatu RP o podjęcie decyzji w zakresie rozbudowy polskiej szkoły w Jekabpilsie. Konferencja wybrała po raz kolejny  na stanowisko Prezesa ZPŁ  Wandę Krukowską z Rezekne. Gratulujemy.

 

Szwecja

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji zorganizowało liczne imprezy. Szczególny nacisk położono na imprezy odbywające się w południowej Szwecji, w Malmö.

1 maja odbyła się w Landskronie Uroczysta Msza Św. Dziękczynna koncelebrowana w trzech językach przez dwóch kapłanów, polskiego i słoweńskiego. Po mszy św. w udekorowanej flagami polskimi, szwedzkimi, słoweńskimi i unijnymi sali parafialnej wystąpił zespół „Piastowie” ze Sztokholmu.

*  2 maja odbyła się UROCZYSTA MSZA  ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY  celebrowana przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej ks. Wiesława Badana, w udekorowanym polskimi, szwedzkimi i unijnymi flagami kościele Maria i Rosengård.

We mszy św. udział wzięły zespoły  „Kwiaty Polskie” (Malmö ) i „Piastowie” (Sztokholm)  Wystąpił znakomity chór żeński z Göteborga „Chorus Polonicus Gotheburgensis” pod dyrekcją Prof. Wojciecha Głucha.   

*  2 maja odbył się FESTYN  „WITAJ  POLSKO” zorganizowany specjalnie dla społeczeństwa szwedzkiego  w  Folkets Park w Malmö, z udziałem Konsula Generalnego w Malmö,  Marka Bykowskiego, przedstawicieli parlamentu szwedzkiego i władz miasta. Imprezę odwiedziło ponad 20 tys. osób. Przeważali oczywiście Szwedzi, jednak tak wielkiego zgromadzenia Polaków zamieszkałych w Szwecji nie widziano tu od dawna. Restauracja „Perssons Krog och Bar” serwowała smakowite polskie dania i piwo Okocim. Sklep ”Polonus” sprzedawał ulubione polskie produkty spożywcze. Polski Klub Olimpijski w Szwecji zorganizował zawody i zabawy dla dzieci i młodzieży. Biuro Podróży Polen Experten przedstawiło ciekawe oferty turystyczne. Oprócz tego w czasie programu na dwóch scenach zaprezentowano: zespoły  „Kwiaty Polskie” i „Piastowie”, taniec nowoczesny, piosenki ludowe w wykonaniu Katariny Rosén i chóru Kwiatów Polskich. Wystąpili: Mistrzowie Świata tańca boogie-woggie w klasie juniorów Karolina Markiewicz i Maciej Zaruski,  Aldona Orłowska i Eugeniusz Pollock, Sextet Jazzowy Andrzeja Nebeskiego , Janusz Wildgren i Sylwester Bogelund, Janusz Szkwarek i Teresa Sygnarek. Przez sześć godzin widownia przy obu scenach wypełniona była po brzegi.

*  3 maja odbył się w Sztokholmie Oficjalny Koktajl w nowo otwartym Klubie polskim „Ogniwo”, z udziałem Ambasadora RP w Szwecji, Marka Prawdy z małżonką, Prezydenta Sztokholmu Barry Anderssona i Konsula Generalnego RP w Sztokholmie Stefana Skawiny. Licznie zgromadzeni byli przedstawiciele polskich firm, biur podróży i środowiska polonijnego Sztokholmu. Po koktajlu odbył się  uroczysty koncert pt. ”Warszawa da się lubić”, czyli Sztokholm wita Warszawę we wspólnej Europie.

*  14-20 maja   odbędzie się w Kinie  SPEGEL w Malmö Festiwal Filmów Polskich

14/5 „Zmruż oczy”,   15/5 „Pianista”,  16/5 „Ogniem i mieczem”,  17/5 „Człowiek z żelaza”, 18/5 „Ziemia obiecana”,   19/5 „Dzień świra”,    20/5  „Niebo”

*  15 maja  odbędzie się Bal Polskiego Klubu Olimpijskiegow Szwecji w  Sirius Palatset i spotkanie z polskimi olimpijczykami. Bal będzie uroczystym zakończeniem obchodów z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

Tuzla

Jak nas informuje Pani Branka Ilic,  Prezes Wspólnoty  Obywateli Polskiego Pochodzenia w Tuzli, "Dzień Polonii i Polaków zagranicą" uczczono przy muzyce F. Chopina.

W "Festiwalu muzyki F. Chopina" uczestniczyli uczniowie 11 szkół muzycznych i jednej Akademii muzycznej z 6 miast Bośni i Hercegowiny. Wykonywano: etiudy, walce, mazurki, polonezy, ballady itp. Spośród z 69 uczestników wybrano 7 najlepszych. Najbardziej utalentowani wykonawcy otrzymali nagrody oraz wystąpili na uroczystym koncercie.

Oprócz członków Polonii z Tuzli i mieszkańców, na uroczysty koncert przybył Ambasador RP z Sarajewa dr Leszek Hensel wraz z małżonką, przedstawiciele Polskiego batalionu  międzynarodowych sił pokojowych w BiH oraz przedstawiciele władz, kultury i pracownicy okręgu Tuzla. Imprezę oceniono jako wzór szerzenia kultury i współpracy między narodami oraz jako poparcie dla młodych talentów muzycznych.

 

Włochy

W marcu br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Związku Polaków we Włoszech. Związek ocenił działalność zrzeszonych stowarzyszeń w roku 2003 i nakreślił zadania na rok 2004. Wyrażono wielką radość z nieodległego już wejścia Polski do Unii Europejskiej i postanowiono ten fakt uczcić szeregiem imprez i spotkań.

Gościem zebrania był Senator Tadeusz Rzemykowski, Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Senatu RP.

 

BLUE CAFE, 15 maja w Stambule

Otrzymaliśmy list  z prośbą o poparcie dla reprezentantów Polski w Festiwalu Eurowizji.

List skierowali do nas: Marek SIEROCKI   Redakcja Muzyczna TVP, Sławomir ZIELINSKI, Dyrektor I Programu  TVP i Marek HAUSZYLD, Prezes Fundacji SEMPER POLONIA. W liście czytamy m.in.:

…15 maja w Stambule, w hali Abdi Ipekci, odbędzie się 49 Konkurs Piosenki EUROWIZJI, transmitowany do wszystkich krajów europejskich. W tureckim finale tego popularnego Konkursu, który będzie oglądany przez ponad pół miliardową widownię, Polskę będzie reprezentował niezwykle popularny w kraju zespól BLUE CAFE z solistką Tatianą Okupnik i piosenką  "Love Song".
...Od widzów krajów biorących udział w konkursowym głosowaniu w systemie audiotele i poprzez wysyłanie SMS-ów zależy miejsce, na którym uplasuje się polska piosenka w tegorocznym Konkursie EUROWIZJI. W ubiegłym roku, dzięki głosom Polonii, polska piosenka "Żadnych granic" /"Keine Grenzen"/ zaśpiewana przez zespół "Ich Troje", zajęła w eurowizyjnym konkursie siódme miejsce. Liczymy, że i w tym roku będzie podobnie i Państwa aktywny udział w głosowaniu w krajach, w których mieszkacie, zadecyduje o wysokim miejscu  polskiej piosenki "Love Song" w Konkursie. Już nieraz w dotychczasowej historii Konkursów EUROWIZJI zdarzało się, że kilka czy kilkanaście głosów widzów decydowało o tym, czy piosenka zajmie pierwsze, czy drugie lub trzecie miejsce.

...15 maja wieczorem oglądajcie Państwo transmisję z 49 Konkursu EUROWIZJI. Wystąpi 24 wykonawców, a dziewiętnasty w kolejności BLUE CAFE zaśpiewa piosenkę "Love Song". Głosujcie Państwo na "19" i polską piosenkę "Love Song"!

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Łomży

Przypominamy uprzejmie, że dniach 30/5 do 5/6 Łomżyński Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska zaprasza na V polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Organizatorzy rozesłali listy z informacją do wszystkich organizacji polonijnych. Sekretariat również otrzymał  list od Prezesa Oddziału, Pani Hanki Gałązki z prośbą o rozpropagowanie tej informacji. Tel/fax  +4886 -21672473,  -2167531. e-mail:  owmwz@lomza.com


Spotkanie w Belgradzie

Pani Dagmara Luković, Prezes Centrum  Poloniusz w Belgradzie zaprasza na VII Spotkania z Kulturą Polską w Serbii i Czarnogórze, które odbędą się w terminie 12 – 20 czerwca tego  roku.  

Spotkania z Kulturą Polską mają już wieloletnią tradycję i na stałe weszły do kalendarza belgradzkich wydarzeń kulturalnych. Centrum Poloniusz – Pegaz jest inicjatorem i już po raz szósty organizatorem tej manifestacji, która w roku bieżącym połączona będzie z obchodami 15-lecia Szkoły Polonijnej działającej w ramach Centrum.

    Spotkania z Kulturą Polską są jedyną formą zorganizowanej promocji polskiej i polonijnej kultury i nauki w Serbii i Czarnogórze toteż organizatorom bardzo zależy na udziale w imprezie polskich i polonijnych artystów oraz ludzi kultury, sztuki i mediów. Szczególnie miłym akcentem jest również udział działaczy polonijnych z innych krajów. Serbia rozpoczęła proces konsolidacji swojej diaspory i już kilkakrotnie oficjalne władze zasięgały od nas informacji odnośnie struktury organizacyjnej i form działalności Polonii, co stanowi  dowód na to, że działalność Polonii doceniana jest także przez władze innych krajów.

Do organizacji Spotkań z Kulturą Polską co roku włączają się najpoważniejsze instytucje kulturalne i naukowe z Polski i Serbii wspomagając tym samym wysiłek tworzenia pomostu kultury pomiędzy oboma krajami. Począwszy od I Spotkań z Kulturą Polską honorowym patronem imprezy jest Ambasada RP w Serbii i Czarnogórze.

Bliższe informacje dotyczące programu, kosztów pobytu w Serbii, kwestie rezerwacji hoteli itp. można uzyskać pod adresem: Centrum Poloniusz-Pegaz, ul. Dobropolska 10, 11000 Belgrad, Serbia i Czarnogóra, tel. + 38111/2647179, tel./fax. +38111/467833, tel. +38163/259281, e-mail: polonius@eunet.yu; daga@eunet.yu

Orientacyjnie koszt noclegu w Hotelu B kategorii wynosi ok. 20 euro.

 

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii 

W dniach 25-26 września 2004 roku odbędzie się X Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Jest to jubileuszowe, a zatem wyjątkowe spotkanie. Odbędzie się po raz pierwszy jesienią, ale jak zawsze w Warszawie. W Konferencji wezmą udział twórcy strategii gospodarczej Polski z ostatniej dekady oraz czołowi przedstawiciele biznesu o polskich rodowodach z pięciu kontynentów. Konferencja nawiąże do tradycji dotychczasowych spotkań zarówno formą jak i treścią merytoryczną, a także lokalizacją umiejscowioną w hotelu Sofitel Victoria i Domu Polonii w Pułtusku.
W programie podjęte zostaną między innymi zagadnienia:
* spojrzenia na ksztaltowanie międzynarodowych stosunków gospodarczych w warunkach unijnego rynku,
* najnowsze strategie, trendy i oferty,
* Polska w nowej sytuacji gospodarczej,
* nowe technologie,
* porady praktyczne - prawne i ekonomiczne
* wielkie projekty polonijne w Polsce
* porady prawne, finansowe i ekonomiczne - np. dotyczące nabywania ziemi, przedsiębiorstw etc.
Oficjalna strona konferencji: www.polonia.info.pl

Adres: Fundacja Polonia, Polonijny Instytut Współpracy Międzynarodowej
ul. Biedronki 1a , 02-946 Warszawa , tel: (+48 22) 321 02 22; faks: (+48 22) 321 02 20
        

   do góry     Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be