"POWROTY"

Konkurs  Dziennikarski

 


 

Media polonijne: Gazetka, Listy z Daleka, PoloniaNet, Polonia.be, Radio Róża, EM Stacja, PoPolsku we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Brukseli ogłaszają KONKURS DZIENNIKARSKI „POWROTY”

Regulamin Konkursu

 

§ 1

Organizatorzy

Organizatorem Konkursu są media polonijne w Belgii: Gazetka, Listy z Daleka, PoloniaNet, Polonia.be, Radio Róża, EM Stacja, popolsku oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli.

§ 2

Temat

Temat konkursu to „Powroty” Powroty w szerokim tego słowa znaczeniu. Życie na emigracji powoduje, iż często wracamy z jednego kraju do drugiego. Wracamy do kraju ojczystego, do miejsc z naszego dzieciństwa, do ludzi, których kiedyś kochaliśmy, wracamy myślami do spraw trudnych, niezakończonych w naszym życiu. Zawsze i wszędzie skądś, dokądś i do kogoś wracamy.

 

§ 3

Cele

Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie talentów dziennikarskich, osób, które chciałyby współpracować z mediami polonijnymi w Belgii.

§ 4

Ogłoszenie Konkursu

Ogłoszenie Konkursu następuje dnia 01 grudnia 2009 r. poprzez ogłoszenie na stronach internetowych mediów polonijnych oraz Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli.

§ 5

Uczestnicy

  1. Konkurs jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie Belgii, do wszystkich, którzy mają ochotę i zacięcie do pracy dziennikarskiej.

  2. Organizator konkursu nie ustanawia ograniczeń wiekowych. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: do 12 lat, 12 – 18 lat, powyżej 18 roku życia.

§ 6

Zasady zgłaszania prac konkursowych.

  1. Prace powinny być napisane w języku polskim.

  2. Prace mogą mieć formę artykułu, wywiadu lub reportażu. Osoby zainteresowane reportażem radiowym, a nie posiadające możliwości jego nagrania, mogą przedstawić scenariusz swojego reportażu.

  3. Objętość prac to 2 do 4 stron formatu A4 napisanych czcionką Times New Roman o wielkości 12, czyli ok. 9 tys. znaków.

  4. Prace należy przesyłać w formie elektronicznej na adres emailowy Wydziału Konsularnego: bebruamb4@msz.gov.pl oraz w formie papierowej z czytelnym podpisem autora  w zaklejonej kopercie na adres:

   Wydział Konsularny Ambasady RP

   Konkurs Dziennikarski

   28, rue des Francs

  1040 Bruxelles.

  1. Do pracy przesłanej pocztą każdy uczestnik Konkursu powinien również dołączyć swoje dane teleadresowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora Konkursu jego danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. § (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późń. zmianami)

  2. Prace, które nie zostaną przesłane pocztą w formie papierowej z podpisem autora oraz z ww. załącznikami, jak również prace anonimowe nie będą wzięte pod uwagę.

  3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, w szczególności oznacza zgodę na publikację nagrodzonej pracy w ww. mediach polonijnych. Ostateczna interpretacja warunków konkursu i regulaminu należy do jury konkursu.

  4. Termin zgłaszania prac to 15 marca 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego).

§ 7

Ocena prac

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. Prace zostaną ocenione w 3 grupach wiekowych. Decyzje jury są ostateczne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2010 r.

§ 8

Nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, dyplomy oraz publikację nagrodzonych prac w mediach polonijnych. Jeżeli zostanie nagrodzony scenariusz  na reportaż radiowy, jego autor będzie miał możliwość zrealizowania swojego projektu we współpracy z polonijnymi stacjami radiowymi.

§ 9

Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 

Bruksela, dnia 25 listopada 2009 r.      . Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be