Polonia Belgijska oraz Belgowie wzięli bardzo aktywny udział w zbiórce pieniędzy na pomoc powodzianom w Polsce.


                 

W maju oraz sierpniu 2010 r. odbyły się w Ambasadzie RP w Brukseli spotkania, zainicjowane przez JE Ambasadora RP w Królestwie Belgii Pana Sławomira Czarlewskiego, mające na celu zainicjowanie tej akcji oraz powołanie Komitetu Pomocy Powodzianom. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele największych organizacji polonijnych w Belgii - Rada Polonii Belgijskiej, Koło Kulturalne Belgijsko-Polskie w Charleroi, Koło Belgijsko-Polskie w Retinne, Belgijskie Koło Przyjaciół Polski w Willebrock, Koło Kulturalne Belgijsko-Polskie regionu Centre, Polacy Regionu Centre, Polish Expat Network Belgium.
 

Ustalono, iż będziemy pomagali w remoncie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni, Gmina Gorzyce, Województwo Podkarpackie. W szkole uczy się 110 uczniów. Została ona zalana dwukrotnie (w maju i czerwcu) i podobnie jak inne obiekty w gminie poniosła ogromne straty. Koszt remontu szkoły szacowano na ok. 120.000 złotych. Budynek wymagał gruntownego remontu, skucia tynków i położenia nowych, malowania, wymiany podłóg, wymiany i malowania elewacji zewnętrznej, wymiany kotła gazowego w kotłowni, wymiany dużej ilości wyposażenia szkolnego i wiele innych rzeczy.   
 

Z Wójtem Gminy Gorzyce w dniu 28.10.2010 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie organizacji zbiórki środków pieniężnych przeznaczonych na wybrany przez nas cel. Przedstawicielem Komitetu Pomocy Powodzianom został Prezes RPB Pan Józef Ptaszyński.  Wójt Gminy Gorzyce zobowiązał się do przekazania darczyńcom szczegółowego rozliczenia zebranych środków oraz umieszczenia na budynku szkoły tablicy upamiętniającej naszą akcję.
 

Zbiórkę zakończono w lutym 2011 r. Zebrane przez nas środki, w wysokości 21.037,76 euro, zostały przekazane na specjalnie w tym celu uruchomione konto w gminie Gorzyce.  Zbiórka prowadzona była przez organizacje polonijne i belgijsko-polskie w Belgii, w sklepach polskich w Brukseli, w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP wystawione były skarbonki. W mediach polonijnych umieszczono apele o włączenie się do naszej akcji. Redakcja „Gazetki” uruchomiła akcję SMS „Pomóż w odbudowie szkoły”. W redakcji „Radio Róża Bruksela” zorganizowano aukcję rzeźby Halinki Jakubowskiej przeznaczonej na ten cel.  Wiele wpłat pochodziło od osób prywatnych. Należy tutaj podkreślić wysiłek i hojność Koła Kulturalnego Belgijsko-Polskiego w Charleroi, Koła Belgijsko-Polskiego w Retinne, Belgijskiego Koła Przyjaciół Polski w Willebrock, które to organizacje zebrały i przekazały na nasz cel największe środki, prawie 66% zebranej sumy.  Do zbiórki włączyły się również inne organizacje polonijne i belgijsko-polskie oraz Polacy z całej Belgii. 
 

Podziękowania składamy wszystkim darczyńcom, każda, nawet najmniejsza kwota przekazana na ten szczytny cel przyczyniła się do zebrania tak dużych środków i wydatnego wspomożenia bardzo przecież poszkodowanych przez powodzie naszych rodaków, a szczególnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trześni.

Po zakończeniu wszystkich prac remontowych w budynku szkoły przekażemy do państwa wiadomości informacje i dokumenty potwierdzające sposób wykorzystania przekazanych środków.
 

Serdecznie, w imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli,  dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Trześni oraz władz samorządowych Gminy Gorzyce dziękujemy za szczodrość, solidarność i aktywne wsparcie naszej akcji.

 

Bruksela, 31 marca 2011 r.

Jan Cibulla

    Radca


 

List dyrektorki Szkoły Podstawowej w Trześni, Pani Anny Sośniak  ==>  info@polonia.be