"Konstytucja 3 Maja"
i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

 


Bruksela 01/05/2004

Przystąpienie Polski, 1 maja, do Unii Europejskiej zbiega się w tym 2004 roku z rocznicą naszej "Konstytucji 3 Maja" uchwalonej w Warszawie w 1791 roku.

Dla Narodu Polskiego, uchwalenie tej konstytucji było wybitnym wyrazem jego podmiotowości, a z uwagi na ówczesne okoliczności polityczne, jednym z najbardziej doniosłych epizodów naszej historii. Uchwalenie, tej pierwszej w Europie, konstytucji typu parlamentarnego, odbiło się głośnym echem tak na naszym kontynencie, jak i w Ameryce.

Konstytucja ta ustalała rozróżnienie między trzema ośrodkami władzy:

  • prawodawczej (sejm),
  • wykonawczej (Król i mianowany przez niego Rząd),
  • całkowicie niezależnej władzy sądowniczej.

Ustalała ona ponadto: nietykalność osobistą mieszczan, tolerancję religijną, oraz zniesienie "liberum veto", tej największej wady polskiego ustroju państwowego, pozwalającej jednemu posłowi na niedopuszczenie do przeprowadzenia uchwały popieranej przew większość (co ułatwiało ingerencję agentów obcych państw w sprawy polskie). Konstytucja miała być przeglądana co 25 lat, tak aby ją dostroić do ducha czasu kolejnych pokoleń.

Dlaczego upamiętniamy rocznicę tej konstytucji ?

  • dlatego, bo była ona dziełem zdrowego rozsądku narodowego i dowodem dojrzałości politycznej tych, dla których naczelnym postulatem było dobro Ojczyzny,
  • dlatego, bo przez cały okres zaborów przyświecała ona zniewolonemu narodowi, jako symbol niepodległego państwa,
  • dlatego, bo również po 1939 roku, w latach okupacji i powojennej niedoli, przyświecała ona nam jako symbol suwerennego Państwa Polskiego !

Tak jak wspomniana konstytucja, tak i obecne przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, jest bezsprzecznie, dla naszej ojczyzny, aktem przełomowym. Aby należycie zrozumieć co ten akt oznacza, wypada nam wspomnieć rok 1945 kiedy inni, bez dopuszczenia nas do głosu, ustalali Traktat Jałtański. Traktat ten nie był oparty na sprawiedliwości międzynarodowej, lecz powolności wobec przemocy. Nasi wojenni sprzymierzeńcy poświęcili Polskę na ołtarzu dobrych stosunkóe ze Stalinem. Ugięto się przed imperializmem sowieckim, zapominając o ogromnym wkładzie jaki Polacy włożyli w walkę z imperializmem hitlerowskim, nie tylko na licznych frontach europejskich lecz także w Afryce.

Wynikiem Jałty był podział Europy na dwa wrogie sobie bloki, zachodni: wolny i wschodni: zamknięty, poddany złowrogiej ideologii podpartej wszechwładzą policji politycznej.
Wynikiem Jałty był podziały długie lata t.zw. "zimnej wojny" i znienawidzona przez ludzi t.zw. "żelazna kurtyna", która sztucznie dzieliła narody europejskie.
Wynikiem Jałty była ogromna różnica poziomów gospodarczych, między tymi dwiema , politycznie rozdzielonymi, częściami Europy.
Wynikiem Jałty były nieustanne marzenia tych ze wschodniej części "żelaznej kurtyny" o dobrobycie na Zachodzie.

Rok 1989 zlikwidował polityczne skutki Jałty, a obecne przystąpienie Polski (i wielu innych krajów) do Unii Europejskiej kładzie definitywny kres podziałowi większości narodów europejskich.

                                                                      W.D.

(tekst wygłoszony podczas uroczystości 3 majowych w Brukseli)



 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be